• Referenca
Referenca

Kotlina

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na izgradnji plinovoda u naselju Kotlina

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2020.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme