Ovlašteni smo ispitivač plinskih instalacija sukladno Ugovoru sklopljenom s Operatorom distribucijskog sustava HEP- Plinom d.o.o.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija obavlja se sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10):

  • na novoizgrađenoj ili rekonstruiranoj plinskoj instalaciji – prije puštanja iste u rad
  • na plinskim instalacijama u građevinama namijenjenim za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina prilikom zamjene ili umjeravanja plinomjera
  • na plinskim instalacijama kod pravnih i fizičkih osoba te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave koje rabe zapaljive plinove za zagrijavanje radnih prostora i/ili u tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina

Ispitivanje plinskih instalacija obuhvaća ispitivanje plinske instalacije od uličnog priključka do plinskih trošila, uključujući i plinska trošila. Zasebno se obavlja ispitivanje trošila plina, ispitivanje sustava za odvod produkata izgaranja i ispitivanje plinovoda.

Ispitivanje trošila plina i sustava za odvod produkata izgaranja obavlja se jednom godišnje ili u roku koji je određen prema uputi proizvođača ako posebnim propisom nije drukčije određeno. Ispitivanje plinskih trošila obavlja ovlašteni serviser, a odvod produkata izgaranja ovlašteni dimnjačar o čemu se izdaje ovjereni dokument.

Nakon što utvrdimo stanje plinovoda, obavljamo postupak ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti o čemu sastavljamo ispitni izvještaj.